Algemeen

  Bestuur en veiligheid

  stadhuis_800x800.jpg

  De gemeenteraad is de baas, het college is ondergeschikt. Mandatering van bevoegdheden door de gemeenteraad aan B&W moet worden herzien en mogelijk worden ingeperkt, waardoor de gemeenteraad meer zelf aan het stuur van de gemeente komt te staan. Leefbaar Eindhoven wil een slanke ambtelijke organisatie.

  Om de leefbaarheid en veiligheid in de stad te waarborgen zullen burgemeester, politie, justitie en gemeente moeten toezien op handhaving van regelgeving. Wij willen een veilige woonomgeving. Geen overlast door wie dan ook. Vrijplaatsen worden niet getolereerd.

  Financiën

  kassa_800x600.jpg

  Eindhoven heeft een hoge schuldenlast. Het college onttrekt gelden aan de reserves, leent maar door en laat grote financiële risico’s onbenoemd. Het vergunningstelsel, parkeer- en OZB-gelden mogen niet dienen als melkkoe om gaten in de begroting te dichten. Subsidies beogen een aanzet te geven voor de subsidieontvanger tot volwassenheid te komen; het is geen liefdadigheid
  Wil Eindhoven haar sociale gezicht behouden, de economie van de stad versterken, groot stedelijke voorzieningen in stand houden en een divers evenementenaanbod hebben, moet er een beter financieel beleid worden gevoerd. Verhoging van de OZB is daarom onnodig. Integendeel, een beter beleid zal moeten leiden tot lastenverlichting voor burgers en ondernemers.

  Economie en groen

  de_kade_800w.jpg

  In de regio Eindhoven zorgen technologie, design en innovatie voor economische groei, maar ook andere economische sectoren dragen bij aan werkgelegenheid. Leefbaar Eindhoven kiest voor duurzame economische groei zonder dat dit schadelijk is voor klimaat, water, bodem, grondstoffen en biodiversiteit. Omdat duurzame innovaties geld en banen opleveren, kunnen economie en milieu goed samengaan en wordt rekening gehouden met de behoeften van volgende generaties.
  Waar je in Eindhoven ook bent, overal zit je op een paar minuten lopen of fietsen in het groen. Dat willen wij zo houden en waar mogelijk versterken.

  groen_800x300.jpg

  Verkeer

  Eindhoven vormt het centrum van een belangrijke economische regio die wil groeien. Omdat de stad en de regio goed bereikbaar dienen te zijn, pleiten wij voor een randweg rond Eindhoven. Ook de binnenstad moet bereikbaar zijn voor ondernemers, bezoekers en bewoners. Ook met de auto. Om het autoverkeer in de stad te beperken dienen er transferia aan de rand van de stad te komen.
  Leefbaar Eindhoven wil doorstroming van het verkeer. Minder opstoppingen = minder optrekken/stilstaan = minder brandstof = minder CO2 emissie.
  Daarom een ‘groene golf’ en weg met al die wegversmallingen en verkeersdrempels. Deze leiden slechts tot ergernis en meer onveiligheid omdat ook hulpdiensten zoals ambulance en brandweer hierdoor worden belemmerd. Leefbaar Eindhoven was, is en blijft tegen het miljoenen verslindende HOV-project.

  file_aalsterweg_800x400.jpg

  Sociaal beleid

  In een regio waar het economisch niet slecht gaat, moet het aantal bijstandsgerechtigden en de werkeloosheid dalen. Wij willen de sociaal zwakkeren in de maatschappij ondersteunen, maar dit is geen liefdadigheid.
  Door de gemeente en door de overheid gesubsidieerde organisaties worden minima en statushouders veel extra faciliteiten geboden: woningen, kwijtschelding belastingen, voedselbank, schoolreisjes en sport voor kinderen, poetshulpen voor asielzoekers en gratis openbaar vervoer. Anderzijds staan burgers in de rij voor toewijzing van een woning en zijn mensen zijn bezorgd over de stijgende kosten van levensonderhoud, huisvesting, onderwijs, ouderenzorg, gezondheidszorg en sport. Mensen die niet voor extra voorzieningen in aanmerking komen, zouden wel eens niet meer mee kunnen doen. Dit zorgt voor tweedeling in de maatschappij en dat willen wij niet.

  Burgerparticipatie

  dorpsraad_800x600.jpg

  De burger onderneemt, de gemeente participeert.
  Vrijwilligerswerk wordt meer en meer het cement van de samenleving.
  Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en nemen daarvoor hun verantwoordelijkheid. Ze doen vrijwilligerswerk, organiseren schoonmaakacties, zetten een speelveldje op, beheren een buurtcentrum en denken na over de veiligheid. Zo verbeteren ze de samenleving. Dit vraag om maatwerk van de gemeente overheid. Hoe meer verantwoordelijkheid burgers zelf nemen, hoe kleiner de rol van de gemeente kan worden. Daarvoor is een goede communicatie tussen burgers en gemeente noodzakelijk.

  Cultuur en evenementen

  glow_800x600.jpg
  gilde_800x600.jpg

  Leefbaar Eindhoven is voorstander van cultureel ondernemerschap. Maar cultuur is meer dan het Parktheater, het Muziekgebouw en het Van Abbemuseum. Daarom ondersteunen wij ook kleinschaligere cultuurprojecten en stimuleren wij nieuwe initiatieven, mits deze goed onderbouwd en uitvoerbaar zijn, toegankelijk zijn voor een breed publiek en die mogelijk kosteloos kunnen worden bezocht.

  Wij zijn voorstander van een divers evenementenaanbod. In principe moeten evenementen zichzelf financieel bedruipen. Evenementen mogen niet worden gedwarsboomd door regelgeving die organisatoren slechts op kosten jagen.

  kiosk_800x600.jpg
  urban2_800x600.jpg

  Sport

  le_boarding_800x155.jpg
  • Leefbaar Eindhoven staat voor breedtesport
  • Sport moet betaalbaar zijn
  • Topsportevenementen verrijken onze stad en stimuleren de breedtesport
  • Sportaccommodaties mogen voor andere activiteiten worden gebruikt

  Leefbaar Eindhoven: uniek in Nederland!

  Leefbaar Eindhoven heeft zich bijzonder ingezet voor het behoud van ons ijssportcentrum en was tegen de sluiting van het golfslagbad. Wij voegen de daad bij het woord. Waarschijnlijk zijn wij de enige politieke partij in Nederland die met steun van onze leden een sportvereniging sponsort, namelijk de Eindhoven Kemphanen; uitkomend in de ijshockey BeNe-league.

  behoud_ijsbaan_800x533.jpg
  boarding_ijssportcentrum_800x533.jpg